Bejaging en bestrijding van schadeveroorzakers

Sedert de uitbraak van Covid-19 geldt er een algemeen jachtverbod in Vlaanderen. Door dit jachtverbod is er geen mogelijkheid om over te gaan tot het in toom houden van populaties van wildsoorten die schade veroorzaken aan gewassen en teelten op de velden van de Vlaamse land- en tuinbouwers.
Wij kregen de voorbije dagen reeds meldingen van schade veroorzaakt door wilde zwijnen, kauwen en kraaiachtigen, ganzen en recent ook van schade door houtduiven. Dat laatste zal nog erger worden met de op gang komende aanplant van groenten. De ervaringen uit het verleden leerden ons meermaals dat houtduiven zich niet laten afschrikken door verjagingstechnieken allerhande zonder afschot en daardoor grote schade veroorzaken aan jonge plantjes.

Vanuit het ABS houden wij hier de vinger aan de pols en hebben wij dan ook heel snel onze minister van Omgeving, mevrouw Zuhal Demir, aangeschreven met de vraag om dit algemeen jachtverbod snel af te zwakken. In bijlage (klik op DOWNLOAD PDF) vindt u onze brief aan de minister.

Snel na ons schrijven ontvingen wij onderstaand antwoord van de minister:

Geachte heer Vandamme,

Wij hebben uw mail en brief goed ontvangen en aandachtig gelezen.
We danken u voor uw vraag. Wat betreft jacht en visvangst in deze bijzondere tijden verwijzen we u graag door naar de meest recente FAQ (versie 8) van het Nationaal crisiscentrum. https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
In de FAQ wordt expliciet gesteld dat jacht en visvangst niet kan doorgaan.
“De jacht en de visvangst zijn verboden. Dit verbod is niet van toepassing op de vernietiging van everzwijnen in het gebied dat getroffen is door de ernstige gezondheidscrisis van de Afrikaanse varkenspest (waaronder de ZI, ZOR en ZV) die door het ‘Departement de la Nature et Forest’ gebeurt.”

Omdat we ons bewust zijn van de schade die sommige soorten kunnen veroorzaken in de landbouw of aan de natuur hebben we de bevoegde federale instanties aangeschreven met de vraag om een standpunt in te nemen over bijzondere jacht en bestrijding wanneer die gebeurt met respect voor de regels inzake social distancing. Van zodra hier duidelijkheid over is zullen we het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) de opdracht geven om hier helder over te communiceren. Tot die tijd kunnen wij niet anders dan u meedelen dat de federale regels strikt dienen nageleefd te worden en jacht tot nader order verboden is.

Niettemin wensen we u veel moed en succes en kan u steeds bij ons terecht met uw mening of suggesties. Die worden wel degelijk gehoord en we doen ons uiterste best om er naar te handelen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar.
Met hartelijke groeten,

Zuhal DEMIR
Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme