Extra controles op bemestingsplan en teeltfiches

De Mestbank heeft aangekondigd dat ze dit jaar extra zal controleren op bedrijven die een bemestingsplan moeten bijhouden. Dat zijn de bedrijven met een negatieve bedrijfsevaluatie en de derogatiebedrijven.

Het bemestingsplan moet voor 15 februari van het desbetreffende teeltjaar opgemaakt worden. Dit dient te gebeuren per perceel of perceelsgroep. Een perceelsgroep is een groep van percelen waarop eenzelfde gewas of gewascombinatie geteeld wordt en die homogeen is wat bodemtype en bemestingspraktijk betreft. Wijzigingen in het bemestingsplan dienen binnen de 7 dagen na de feiten ingevoerd te worden.
De Mestbank gaat meer controleren dan alleen het hebben van een bemestingsplan. Volgens de regels van de mestbank moet een volledig bemestingsplan minimaal volgende zaken bevatten:
• per diercategorie: de gemiddelde veebezetting, het staltype en de nettoproductie aan dierlijke mest (in kg N en kg P2O5);
• per mestsoort: de opslagcapaciteit en de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt (in ton of m³, kg N en kg P2O5);
• per perceel of perceelsgroep: een schets van de ligging, de oppervlakte, de voorteelt, de hoofdteelt, de nateelt, of er derogatie aangevraagd is, de verwachte bemestingsbehoefte van de gewassen (in kg N en kg P2O5), de geplande bemesting per mestsoort (in ton of m³, kg N en kg P2O5) en de geplande bemesting door begrazing (in kg N en kg P2O5);
• de geplande aan- en afvoer van alle soorten mest (in ton of m³, in kg N en kg P2O5) op bedrijfsniveau, berekend op basis van de drie voorgaande elementen.
• per soort mest de hoeveelheid (in ton of m³, in kg N en kg P2O5) die u op bedrijfsniveau plant te gebruiken, berekend op basis van de eerste drie zaken.
Teeltfiches
Landbouwbedrijven die vorig jaar een negatieve bedrijfsevaluatie hadden moeten dit jaar verplicht teeltfiches bijhouden voor alle teelten en/of percelen. Het bijhouden van teeltfiches kan ook als sanctie opgelegd zijn.
Een teeltfiche moet volgende zaken bevatten:
• perceelsnummer + jaar verzamelaanvraag.
• Analyseresultaten en eventueel bemestingsadvies
• Voorgaande teelt, eventueel voorgaande groenbedekker en hoofdteelt.
• Zaai- en plantdata
• Bemesting: naast hoeveelheid en samenstelling ook de bemestingstechniek en wie de bemesting uitgevoerd heeft
• Irrigatie: datum, hoeveelheid en soort waterbron (open put, opgeslagen regenwater,..)
• Oogstgegevens: datum(s), opbrengst (schatting bij grasland of voor eigen gebruik)
• Eventuele groenbedekkers
Bij deze teeltfiches bewaart u de beschikbare analyses en bemestingsadviezen. Elke activiteit moet binnen de 7 dagen geregistreerd worden. Alle teeltfiches die bovenstaande informatie bevatten zijn goed, zowel op papier of digitaal. Dit kunnen dus gerust fiches zijn die u voor anderen (Vegaplan, afnemer) moet bijhouden.

Vermijd sancties
De Mestbank zou de Mestbank niet zijn indien hier geen zware sancties tegenover zouden staan. Naast een geldboete ( €300 per ontbrekend of onvolledig bemestingsplan) verliest u ook de derogatie het jaar nadien voor het volledige bedrijf.
Voor ontbrekende of onvolledige, teeltfiches kunt u een boete krijgen van €250 per teeltfiche.

Hulp nodig?
Voor hulp bij het opmaken van een bemestingsplan kun t u steeds terecht bij het Adviesbureau van het ABS. Doe dit wel tijdig, het bemestingsplan moet immers voor 15 februari opgemaakt zijn.

Onder "download pdf" vind u een voorbeeld terug van een voorbeeld bemestingsplan.